Fremover trekantet fusjon

En fremadrettet trekantfusjon er en type fusjon hvor et målselskap kjøpes av et kjøpende selskap, og målselskapets aksjonærer mottar aksjer i det kjøpende selskapet. Aksjonærene i målselskapet ender opp med å eie en andel i det kjøpende selskapet, men det kjøpende selskapet ender ikke opp med å eie en eierandel i målselskapet.

Hva er trekantsammenslåing?

En trekantfusjon oppstår når ett selskap (selskap A) kjøper et annet selskap (selskap B), og selskap B i sin tur kjøper et tredje selskap (selskap C). Som et resultat av fusjonen eier selskap A en majoritetsandel i både selskap B og selskap C. I mange tilfeller vil selskap A også slå sammen virksomheten til selskap B og selskap C, og skape en enkelt, sammenhengende virksomhet.

Hva er en omvendt fusjon i næringslivet?

En omvendt fusjon er en type virksomhetssammenslutning der et privat selskap kjøper et offentlig selskap ved å fusjonere med det. Den resulterende enheten er vanligvis et privat selskap, selv om det kan være et offentlig selskap hvis det offentlige selskapet var veldig lite.

Begrepet "omvendt fusjon" brukes fordi den normale sekvensen av en fusjon er at et offentlig selskap kjøper opp et privat selskap. Ved en omvendt sammenslåing er rollene snudd.

Omvendte fusjoner brukes ofte som en måte for et privat selskap å gå på børs uten å måtte gå gjennom den tradisjonelle og ofte kostbare prosessen med en børsintroduksjon (IPO).

Det er en rekke fordeler som et selskap kan oppnå ved å gjøre en omvendt fusjon. For det første kan det spare en betydelig mengde tid og penger som ellers ville blitt brukt på en børsnotering. For det andre kan selskapet unngå mange av de regulatoriske kravene som er knyttet til en børsnotering. For det tredje kan selskapet opprettholde en høyere grad av kontroll over sine aksjer siden det ikke vil selge noen nye aksjer i fusjonen. Endelig kan selskapet bruke fusjonen til raskt å gå inn i nye markeder eller til å konsolidere sin posisjon i eksisterende markeder.

Det er også en rekke ulemper som et selskap bør være klar over før man forfølger en omvendt fusjon. For det første kan prosessen være kompleks og tidkrevende. For det andre vil selskapet sannsynligvis gi fra seg en betydelig mengde kontroll over aksjene og ledelsen i fusjonen. For det tredje vil selskapet ta på seg hele det offentlige selskapets forpliktelser i fusjonen. Til slutt kan selskapets aksjekurs være volatil i kjølvannet av fusjonen.

Er en omvendt trekantsammenslåing et lovoppdrag?

En omvendt trekantfusjon er ikke et lovoppdrag. Ved en omvendt trekantfusjon mottar målselskapets aksjonærer aksjer i det overtakende selskapet i bytte mot sine aksjer i målselskapet. Målselskapet blir da et heleid datterselskap av det overtakende selskapet. Aksjonærene i målselskapet tildeler ikke aksjene sine til det overtakende selskapet.

Hva er en dobbel dummy-fusjon?

Når to selskaper fusjonerer, kalles prosessen en dobbel dummyfusjon. Dette fordi hvert selskap har sitt eget styre, og hvert styre skal godkjenne fusjonen. Dette kan være en langvarig prosess, og det kan være vanskelig å få begge styrene til å bli enige om vilkårene for sammenslåingen.

Hvorfor kalles det en fremtidig fusjon?

En fremtidig fusjon oppstår når et målselskap er kjøpt opp av et annet selskap. Det overtakende selskapet betaler generelt en premie for målselskapets aksjer for å gjennomføre transaksjonen. Ved en terminfusjon mottar målselskapets aksjonærer kontanter eller aksjer i det overtakende selskapet i bytte for sine aksjer i målselskapet. Målselskapets aksjonærer har vanligvis ikke noe å si i saken, og transaksjonen gjennomføres vanligvis uten godkjenning fra målselskapets styre.

Begrepet "forward fusjon" brukes for å beskrive denne typen transaksjoner fordi det vanligvis skjer når det overtakende selskapet er større enn målselskapet og ønsker å utvide virksomheten ved å kjøpe opp målselskapet. Det overtakende selskapet er vanligvis i en bedre posisjon til å forhandle vilkårene for fusjonen og er mer sannsynlig å få avtalen gjennomført uten godkjenning fra målselskapets aksjonærer.