Fairness Opinion Definition

En fairness opinion er en profesjonell mening gitt av en finansiell rådgiver om hvorvidt betingelsene for en foreslått transaksjon er rettferdige, fra et økonomisk synspunkt, for aksjonærene i selskapet som er involvert i transaksjonen.

Uttalelsen gis vanligvis i forhold til en foreslått fusjon eller oppkjøp, men kan også gis i forhold til andre typer transaksjoner, som for eksempel salg av et selskaps eiendeler.

En fairness opinion vil typisk ta hensyn til en rekke faktorer, inkludert den økonomiske historien og utsiktene til selskapet, vilkårene for den foreslåtte transaksjonen og markedsforholdene for lignende transaksjoner.

Hva er en rettferdighetskomité? En rettferdighetskomité er en gruppe uinteresserte personer som har ansvaret for å evaluere en foreslått fusjon eller oppkjøp for å sikre at den er rettferdig for alle involverte parter. Utvalget er typisk sammensatt av finanseksperter og advokater. Trenger kjøper rettferdighetsuttalelse? Nei, en kjøper trenger ikke en fairness opinion for å gjennomføre en fusjon eller et oppkjøp. En fairness opinion kan imidlertid være nyttig for kjøperen for å vurdere verdien av målselskapet og for å forhandle frem en rettferdig pris.

Hva er rettferdighet gi et eksempel?

Når to selskaper bestemmer seg for å slå seg sammen, er det mange detaljer som skal utarbeides. En viktig sak er hvordan man rettferdig kan dele opp eierskapet i det nye selskapet. Dette kan være en vanskelig oppgave, fordi de to selskapene kan ha svært ulike verdier.

La oss for eksempel si at selskap A er verdt 100 millioner dollar og selskap B er verdt 200 millioner dollar. Hvis de to selskapene ganske enkelt deler eierskapet jevnt, ville selskap A eie 50 % av det nye selskapet og selskap B ville eie 50 %. Imidlertid er dette kanskje ikke rettferdig for selskap A, fordi deres bidrag på 100 millioner dollar bare er verdt halvparten så mye som selskap Bs bidrag på 200 millioner dollar.

En måte å løse dette problemet på er å gi selskap A en større andel av det nye selskapet, basert på verdien av deres bidrag. Så i dette eksemplet kan selskap A eie 60 % av det nye selskapet og selskap B vil eie 40 %. Dette vil være en mer rettferdig fordeling, fordi den vil reflektere de relative verdiene av de to selskapenes bidrag.

Hvem kan avgi en rettferdighetsuttalelse?

En fairness opinion er en profesjonell mening fra den finansielle rådgiveren om hvorvidt vilkårene for en bestemt transaksjon er rettferdige for aksjonærene i selskapet. Rådgiveren tar hensyn til alle relevante faktorer, inkludert markedsverdien av selskapets aksjer, vilkårene for transaksjonen og selskapets økonomiske tilstand.

Hvilket veiledende prinsipp må følges av en meglerforhandler når han skal avgjøre om en rettferdighetskomité skal brukes eller ikke til å gjennomgå og godkjenne en gitt rettferdighetsuttalelse?

Det viktigste veiledende prinsippet som må følges av en meglerforhandler når han bestemmer seg for om en rettferdighetskomité skal brukes eller ikke til å gjennomgå og godkjenne en gitt rettferdighetsuttalelse, er hvorvidt komiteen er virkelig uavhengig og objektiv eller ikke. For at en rettferdighetskomité skal kunne gi en nøyaktig og objektiv vurdering av en foreslått transaksjon, må den være sammensatt av personer som ikke er tilknyttet partene i transaksjonen og som ikke har noen interessekonflikter. Videre bør komiteen ha tilgang til all relevant informasjon om transaksjonen, inkludert finansiell informasjon, og bør gis tilstrekkelig tid til å vurdere forslaget.