Hva er bidraget overskudd?

Innskuddsoverskudd er den delen av et selskaps egenkapital som oppstår fra transaksjoner der virkelig verdi av vederlaget mottatt av selskapet er større enn pålydende verdi av de utstedte aksjene. For eksempel, hvis et selskap utsteder aksjer med en pålydende verdi på $1,00 per aksje for $5,00 per aksje, vil differansen på $4,00 per aksje bli … Les mer

Ansvarsdrevet investering (LDI)

Liability Driven Investment (LDI) er en investeringsstrategi som tar sikte på å matche kontantstrømmene til en pensjonsordning med ordningens forpliktelser. Hovedideen er at ved å matche ordningens eiendeler til dens gjeld, kan ordningen redusere risikoen for å måtte selge eiendeler på et uheldig tidspunkt for å møte ytelsesutbetalingene. Det finnes en rekke forskjellige måter å … Les mer

Hva betyr undervekt?

Undervekt handler om å verdsette noe (det være seg en vare eller en tjeneste) basert på både økonomiske og ikke-økonomiske kriterier under verdien i markedet. Normalt brukes dette begrepet ved verdsettelse av en finansiell eiendel, og oftere i handel. Denne undervekten oppstår når den forventede verdien eller avkastningsverdien til den finansielle eiendelen er under referanseindeksen … Les mer

Kategorier U