Hva er Trust Indenture Act av 1939?

Trust Indenture Act av 1939 er en føderal lov som regulerer utstedelsen av visse typer obligasjoner, inkludert selskapsobligasjoner. Loven krever at obligasjoner utstedes i samsvar med en trustkontrakt, som er en kontrakt mellom utsteder og bobestyrer. Tillitsmannen er ansvarlig for å ivareta obligasjonseiernes interesser og sørge for at vilkårene i avtalen overholdes. Loven krever også at forvalteren er uavhengig av utstederen, og at avtalen inneholder visse bestemmelser for å beskytte obligasjonseierne. Hvilken av følgende beskriver riktig en obligasjonsinnsats? En obligasjonsavtale er en kontrakt mellom en obligasjonsutsteder og en obligasjonseier som angir vilkårene og betingelsene for obligasjonen. Avtalen inkluderer informasjon som rentesats, forfallsdato og innløsningsbestemmelser. Hvilket utsagn er sant om tillitsmenn som utfører sine oppgaver i henhold til Trust Indenture Act av 1939? Trust Indenture Act av 1939 krever at tillitsmenn som utfører sine oppgaver må handle i god tro og på en måte de med rimelighet mener er i obligasjonseiernes beste interesse.

Hvem er ansvarlig for å holde den juridiske kontrakten for en obligasjon eller obligasjonsavtale?

I USA er utstederen av en obligasjon vanligvis ansvarlig for å holde den juridiske kontrakten for obligasjonen, kjent som obligasjonskontrakten. Avtalen skisserer vilkårene for obligasjonen, inkludert rente, forfallsdato og eventuelle spesielle forhold. Utsteder kan oppnevne en tillitsmann til å føre tilsyn med obligasjonen og til å representere obligasjonseiernes interesser. Hva er et synonym for kontrakt? Et synonym for kontrakt vil være "bundet". En avtalt person er en person som er bundet til en kontrakt, vanligvis for en periode på fire til syv år. Denne kontrakten kan være for alt, men som oftest er det for arbeidskraft. Hvilke av følgende er oppnevnt som tillitsmenn i henhold til Trust Indenture Act av 1939? Det er totalt fire tillitsmenn utnevnt under Trust Indenture Act av 1939. De er innehaveren av verdipapirene, forvalteren, betalingsagenten og den registrerte eieren.