FIFO

FIFO forstås som en metode for regnskap designet for lagervurdering, enten det er produkter, råvarer eller komponenter. Den kommer fra engelsk, "først inn, først ut" og på spansk er den kjent som FIFO-metoden, "første innganger, første utganger". Siden varevarer ikke blir kjøpt til samme pris, trenger du for regelverdivurderingsformål en regel for å bestemme hvordan de gjenværende varene skal verdsettes.

Hva er FIFO-metoden?

Under FIFO eller FIFO-systemet anses varene som selges først å være de eldste. Av denne grunn slutter prisene på de eldste varene å være gjennomsnittlige i verdsettelsen av inventar av resten av varene igjen på lageret.

Forutsatt at som hovedregel, og på grunn av inflasjonEttersom vareprisene øker over tid, eliminerer eldre varepriser for varevurderingsformål faktisk gjennomsnittsverdien av varelager.

På den annen side, og også som en generell regel, for å beregne den økonomiske ytelsen til salget, har eldre varer en tendens til å ha lavere kostnader. Dette betyr at det er selskaper som foretrekker å bruke andre systemer for verdsettelsesformål, som ikke på forhånd er så gunstige for den økonomiske ytelsen. Det er imidlertid enkelt å holde oversikt over varelagerene i FIFO.

Som ulemper ved FIFO-systemet kan det påpekes at når den økonomiske avkastningen fra salget av varene som etterlater varen øker, vil også mengden av skatt som faller på dem eller på driften bli større. Årsaken bak FIFO-systemet er behovet for å unngå foreldelse.

Andre mye brukte metoder for å regnskapsføre verdien av varelager er LIFO, “Sist inn, først ut ·, y el veid gjennomsnittspris.

Evaluer aksjen din i Excel med FIFO og LIFO