Definisjon av forhandlet salg

Et forhandlet salg er et salg av verdipapirer der vilkårene forhandles mellom kjøper og selger, i stedet for å bestemmes av en børs eller auksjon. Ved et forhandlet salg blir prisen og andre vilkår for salget avtalt av de involverte partene, i stedet for å være fastsatt av markedet.

Forhandlingssalg brukes ofte til store transaksjoner, som for eksempel salg av nyemisjoner av obligasjoner. De kan også brukes til sekundærmarkedstransaksjoner, selv om de fleste sekundærmarkedshandler gjøres gjennom megler-forhandlere som fungerer som mellommenn mellom kjøpere og selgere.

Hva er de to typene budgivning?

1. Rett/vanlig budgivning: Med denne typen budgivning oppgir investoren ganske enkelt prisen de er villige til å betale for verdipapiret, og hvis den prisen aksepteres, blir handelen utført. Dette er den vanligste typen budgivning.

2. Nederlandsk auksjonsbudgivning: Med denne typen budgivning oppgir investoren prisen de er villige til å betale for verdipapiret, samt kvantiteten de er villige til å kjøpe. Sikkerheten auksjoneres deretter bort til høystbydende.

Hva er forhandlede vilkår?

Forhandlede vilkår er den spesifikke rentesatsen, forfallsdatoen og andre betingelser som er avtalt av utstederen og investoren når en obligasjon selges. Utsteder er enheten som låner penger ved å selge obligasjonen, og investoren er enheten som kjøper obligasjonen. Hva er forhandlet kjøp? Forhandlet kjøp er handlingen av to parter som blir enige om å kjøpe eller selge et verdipapir til en bestemt pris. Dette er forskjellig fra et åpent markedskjøp, som er når verdipapirer kjøpes eller selges til gjeldende markedspris.

Hva er de 5 typene forhandling?

1. Renteforhandling
2. Avkastningskurveforhandling
3. Varighetsforhandling
4. Kredittkvalitetsforhandling
5. Forhandling om samtalebeskyttelse

Hva er en forhandlet forretningsavtale eller aktivitet? En forhandlet forretningsavtale eller aktivitet refererer til en finansiell transaksjon eller serie av transaksjoner der vilkårene er avtalt av de involverte partene før utveksling av varer eller tjenester. Denne typen ordninger brukes vanligvis i situasjoner der de involverte partene har ulik forhandlingsmakt, eller hvor vilkårene for avtalen ikke er standardiserte.