Celler-Kefauver Act Definisjon

Celler-Kefauver Act er en amerikansk føderal lov som ble vedtatt i 1950 i et forsøk på å regulere monopoler og forhindre konkurransehemmende praksis på markedet. Handlingen ble sponset av senatorene Estes Kefauver og Ernest Hollings, og ble signert i loven av president Harry S. Truman.

Celler-Kefauver-loven var en endring av Clayton Antitrust Act av 1914, og utvidet til myndigheten til Federal Trade Commission (FTC) til å undersøke og straffeforfølge konkurransebegrensende praksis. Loven ga også mandat til FTC å undersøke enhver potensiell fusjon eller oppkjøp som potensielt kan resultere i et monopol. Hvis FTC fant ut at en fusjon eller et oppkjøp sannsynligvis vil resultere i et monopol, kan de blokkere avtalen fra å bli fullført.

Celler-Kefauver-loven var et svar på en rekke høyprofilerte fusjoner og oppkjøp som hadde skjedd på slutten av 1940-tallet, inkludert sammenslåingen av Montgomery Ward og Sears, Roebuck and Company. Disse fusjonene hadde reist bekymring for at de resulterende selskapene ville bli for store og for mektige, og ville være i stand til å bruke størrelsen sin til å urettferdig fordele mindre konkurrenter.

Celler-Kefauver-loven var stort sett vellykket i målet om å hindre monopoldannelse, og var medvirkende til en rekke høyprofilerte antitrustsaker på 1950- og 1960-tallet. Handlingen hadde imidlertid noen utilsiktede konsekvenser, som å gjøre det vanskeligere for små bedrifter å konkurrere mot større bedrifter.

Celler-Kefauver-loven ble til slutt erstattet av Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act av 1976, som oppdaterte antitrustlovene for å reflektere endringer i markedet og økonomien.

Hvilket er det beste eksemplet på et naturlig monopol?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert den spesifikke bransjen og markedsforholdene. Noen eksempler på bransjer der naturlige monopoler kan forekomme inkluderer imidlertid verktøy (f.eks. vann, elektrisitet, gass), transport (f.eks. jernbaner, flyplasser) og telekommunikasjon (f.eks. telefon, internett).

Hva ble Sherman Antitrust Act brukt til?

Sherman Antitrust Act ble vedtatt i 1890 og var den første store antitrustloven i USA. Loven forbyr monopoler og forsøk på å monopolisere handel. Den forbyr også avtaler som begrenser handelen. Loven ble brukt til å bryte opp monopoler som Standard Oil og American Tobacco.

Hvilken antitrustlov omhandlet vertikale fusjoner og konglomeratfusjoner?

Det er flere antitrustlover som omhandler vertikale fusjoner og konglomeratfusjoner. De mest bemerkelsesverdige er Hart-Scott-Rodino-loven og Clayton-loven.

Hart-Scott-Rodino-loven krever at selskaper varsler Federal Trade Commission og Justisdepartementet om enhver foreslått fusjon eller oppkjøp som oppfyller visse terskler. Loven gir også FTC og DOJ myndighet til å blokkere fusjoner som de mener vil være konkurransebegrensende.

The Clayton Act forbyr selskaper å kjøpe opp andre selskaper hvis effekten av oppkjøpet kan være å redusere konkurransen vesentlig eller ha en tendens til å skape et monopol. Loven gir også FTC og DOJ myndighet til å reise antitrustsøksmål for å stoppe fusjoner som bryter med Clayton Act.

Hvorfor ble Celler-Kefauver-loven vedtatt?

Celler-Kefauver-loven ble vedtatt i 1950 for å adressere bekymringer om potensialet for konkurranseskadelig oppførsel i kjølvannet av en bølge av konsolideringer i den amerikanske økonomien. Loven inkluderte en rekke bestemmelser utformet for å begrense bedrifters mulighet til å engasjere seg i konkurransebegrensende praksis, for eksempel prisfastsettelse, og for å gjøre det lettere for myndighetene å iverksette tiltak mot slik oppførsel. Loven var et viktig skritt i utviklingen av antitrustlovgivningen i USA, og dens bestemmelser er fortsatt i kraft i dag. Hva slags fusjoner forbød Clayton Act? Clayton Act av 1914 forbyr fusjoner og oppkjøp der effekten "kan være vesentlig å redusere konkurransen, eller å ha en tendens til å skape et monopol." Loven forbyr også visse andre typer konkurransebegrensende praksis.