Avskrevet kostnad

Avskrevet kostnad er verdien av en eiendel etter at den er redusert med eventuelle avskrivninger som er belastet den. Hensikten med avskrivninger er å fordele anskaffelseskost for en eiendel over dens utnyttbare levetid. Dette betyr at kostnaden for eiendelen er spredt over antall år den brukes, i stedet for å belastes på en gang når … Les mer