Hva er akkumulert annen totalinntekt?

Akkumulert annen totalinntekt (AOCI) er en konto i balansen som representerer den delen av egenkapitalen som kommer fra andre kilder enn selskapets nettoinntekt. Dette kan inkludere poster som urealiserte gevinster og tap på investeringer, valutaomregningsjusteringer og pensjonsplanjusteringer. AOCI kan være et positivt eller negativt tall, avhengig av den samlede ytelsen til selskapets ikke-inntektsrelaterte aktiviteter. Et … Les mer