Hjem > N > Når Ektefelle Dør Pensjon?

Når ektefelle dør pensjon?

Dersom etterlattepensjonen bruttoberegnes, får din ektefelle eller partner 60 prosent av hva du ville fått i alderspensjon. Det betyr at den gjenlevende får 144 000 kroner i pensjon dersom din alderspensjon er 240 000 kroner.

Les mer

Hvordan beregnes ektefellepensjon?

Hovedregelen er at gjenlevende ektefelle får nettoberegnet ektefellepensjon. Full årlig netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde. Vi samordner ikke nettoberegnet ektefellepensjon med ytelser fra folketrygden. Og et annet spørsmål, hvem arver pensjonen din? Arves: Nei. Pensjonen opphører, og ingen arver noe. Folketrygden har ingen sparing i tradisjonell forstand, men for hvert år du jobber opparbeider du deg en pensjonsrettighet. Denne utgjør 18,1 prosent av inntekten din opp til 7,1 G.

Angående dette, er etterlattepensjon skattepliktig?

Etterlattepensjon. Du skal ikke betale skatt når alminnelig inntekt før særfradrag er lavere enn grensebeløpet. Er inntekten høyere, skal skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift til sammen ikke være høyere enn 55 prosent av inntekten over grensebeløpene. Har alle rett på enkepensjon? Ektefeller: Gjenlevende ektefelle vil som hovedregel være berettiget til ektefellepensjon. Samboere: Gjenlevende samboer har ikke rett til etterlattepensjon. Dette gjelder selv om man har felles barn. Fraskilt: Fraskilt ektefelle kan være berettiget til ektefellepensjon.

Følgelig, hvor mye sparer andre på min alder?

20-åringer sparer 300 kroner i måneden. Det betyr ca. 445.000 kroner ekstra når du er 67 år. 25-åringer sparer 500 kroner i måneden. Dessuten, kan man bruke egenmelding ved dødsfall? Unngå bruk av egenmelding ved dødsfall

En egenmelding gjelder egen sykdom, og er et tillitsbasert system mellom deg, din arbeidsgiver og NAV og skal derfor unngås ved dødsfall. Sorg defineres ikke som en egen diagnose og legen kan ikke melde inn dette som sykemeldingsårsak.

Hva er pensjonsgivende inntekt?

Opptjening av alderspensjon

Den kalles for pensjonsgivende inntekt. Det som teller med er lønn og næringsinntekt, men også det som kommer i stedet for lønn og næringsinntekt. Dette gjelder sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet, avtjening av verneplikt, fødselspenger og uføretrygd.
Og et annet spørsmål, er overtidsarbeid pensjonsgivende? Ja, overtidsarbeid er pensjonsgivende. Arbeidstakere som jobber mer enn 37,5 timer i uken, får pensjon for overtid. Pensjonen for overtidsarbeid er beregnet på samme måte som for ordinært arbeid, med 12,5 prosent av lønnen som grunnlag.

Er turnustillegg pensjonsgivende?

Ja, turnustillegg er pensjonsgivende.

By Schuler

Hvem overtar barn ved dødsfall? :: Hvem får etterlatte pensjon?
Nyttige lenker