Hjem > H > Hva Er Den Naturlige Drivhuseffekten?

Hva er den naturlige drivhuseffekten?

Drivhuseffekten forekommer naturlig på Jorden og andre planeter som har atmosfære. Den oppstår når drivhusgassene fanger opp varmestråling. Noe av denne varmestrålingen sendes nedover og gjør at temperaturen i lufta og ved bakken blir høyere enn den ellers ville ha vært.

Les mer

Følgelig, hvor mange klimagasser finnes det?

I Kyotoprotokollen fra desember 1997 (se også Klimakonvensjonen) er utslippene av følgende gasser (eller grupper av gasser) regulert: Karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O), hydrofluorkarboner (HFK), svovelheksafluorid (SF6) og perfluorkarboner (PFK). Dessuten, hva er den viktigste klimagassen? Alle er naturlige gasser som er en nødvendig del av atmosfæren. Karbondioksid (CO2), den mest kjente klimagassen, sørger både for at temperaturen er levelig på jorda gjennom drivhuseffekten og gir samtidig karbon til livsviktige prosesser som fotosyntesen.

Hva regnes som klimagasser?

Klimagassutslipp er utslipp til luft av klimagasser, det vil si gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima. Eksempler på slike gasser er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Hva er Karbonbudsjett? Karbonbudsjett for Norge

Karbonbudsjettet viser hvor store ikke-kvotepliktige klimautslipp Norge kan ha i 2021-2030 dersom vi skal kutte utslippene med 50 prosent til 2030.

Hvilke gasser er drivhusgasser?

De viktigste drivhusgassene er regulert i Kyotoprotokollen; Karbondioksyd (CO2), metan (CH4), nitrogenoksyd (N2O) samt 3 typer fluorholdige drivhusgasser som også går under betegnelsen 'F-gasser'; HydroFluorKarboner (HFK), PerFluorKarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6). Hva er kildene til utslipp av klimagasser i Norge? Totalutslippene har vært relativt stabile siden 1990. De viktigste utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk og annen transport. Industri var lenge den største kilden til utslipp i Norge, men utslippene gikk ned med 42 prosent fra 19.

Man kan også spørre hva er det som slipper ut mest co2 i verden?

Strøm-produksjon slipper ut mest CO2

Energiproduksjon er den største kilden til CO2 på kloden. Når du tenner lampen eller søker på Google, bruker du strøm.
Man kan også spørre hvilke tre gasser er det mest av i atmosfæren? De tre gassene som er mest av i atmosfæren er nitrogen, oksygen og argon.

Hva gjør CO2?

CO2 er et klimagass som bidrar til å øke temperaturen på jorden.

By Hortense

Hvordan påvirker klimagasser? :: Hvor mye får en enslig minstepensjonist?
Nyttige lenker