Hjem > H > Hva Er Pensjonistvilkår?

Hva er Pensjonistvilkår?

Alderspensjonistar kan inngå avtale med arbeidsgivar om arbeid etter visse vilkår og pensjonistlønn. Dersom du er alderpensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår, det vil seie at du får pensjonistlønn, beheld du som hovudregel pensjonen frå oss utan reduksjon. Dette gjeld uavhengig av kor mykje du tener.

Les mer

Du kan også spørre hvem gjelder 85 års regelen for?

Hva er 85-årsregelen? Hvis du har en stilling med aldersgrense 65 år eller lavere, såkalt særaldersgrense, kan du fratre med pensjon fra tjenestepensjonsordningen inntil 3 år før denne aldersgrensen hvis summen av din alder og samlet medlemstid i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år. Dessuten, hva er pensjonstillegg? Har du hatt låg eller inga opptening av tilleggspensjon i folketrygda, får du pensjonstillegg eller særtillegg. Pensjonstillegg/særtillegg skal sikre at du får ein alderspensjon i folketrygda som tilsvarer minste pensjonsnivå.

Angående dette, hvor finner jeg min pensjon?

Du kan finne din pensjon ved å logge deg på hos Norsk Pensjon (www.norskpensjon.no) samt din bank eller forsikringsselskap hvor du har eventuelle privat pensjonsavtaler. For å få detaljer om tjenestepensjon fra staten, kan du logge deg på Statens pensjonskasse (www.spk.no). Følgelig, hva får en sykepleier i pensjon? Hovedtrekk ved pensjonsordningen for sykepleiere

Den gir en garanti for 66 % av den lønnen du har når du går av med pensjon etter samordning med folketrygden. Pensjonsordningen skal levealderjusteres fra 67 år, se sykepleierpensjonslovens § 10 a. Kravet til full opptjeningstid er 30 år.

Hva er Pensjonistlønn?

Pensjonistlønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å arbeide på pensjonistvilkår, innebærer at du ikke ansettes på ordinære lønnsvilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn (for tiden 224 kr timen + tillegg per 1.1.2022). Angående dette, hva er pensjonistlønn for lærere? For undervisningspersonale som har tatt ut alderspensjon, men som blir engasjert til å undervise på pensjonistvilkår, gjelder egne regler. Per 1. januar 2022 beregnes pensjonistlønn for undervisningspersonell tilknyttet kommunal tariff slik: 224 kroner per time x 1 400/årsrammen i faget.

Så hva er skatt på pensjonistlønn?

Alderspensjon, AFP og øvrige pensjonsytelser er skattepliktig inntekt. Skatt på alminnelig inntekt er 22 prosent. Trygdeavgiften for pensjonsinntekt er 5,1 prosent. Satsen på minstefradraget for pensjonsinntekt er 37 prosent. Har hjelpepleiere særaldersgrense? Det er ikke satt en eksakt aldersgrense for hjelpepleiere, men du må normalt være 18 år for å ta utdanningen.

Du kan også spørre hvor mye er offentlig tjenestepensjon?

På dette nettstedet vil du finne detaljer om offentlig tjenestepensjon
Når du spør hvor mye er offentlig tjenestepensjon , kan du også finne noen få opplysninger om offentlig tjenestepensjon.
Du kan også spørre hvor mye er offentlig tjenestepensjon ved å logge deg på nettstedet til Offentlig Tjenestepensjon.
På dette nettstedet vil du finne detaljer om offentlig tjenestepensjon.

By Clein

Når må du gå av med pensjon? :: Hvor kommer feriepengene fra?
Nyttige lenker