Hjem > H > Hvem Betaler Kirkeskatt?

Hvem betaler kirkeskatt?

Kirkeskatten ble igjen innført som obligatorisk for alle borgere, men ethvert trossamfunn kunne i stedet søke om tilskudd basert på innbetalt kirkeskatt fra sine egne medlemmer. Samtidig ble det mulig for ikke-religiøse livssynsorganisasjoner å søke om tilskudd.

Les mer

Hvor mye betaler man til kirken?

Med dagens medlemstall er staten forpliktet til å betale rundt 15 øre til andre tros- og livssynssamfunn for hver krone de bevilger til Den norske kirke. I år utgjør det ca. kr 900 pr. medlem. Ta dette i betraktning, hvor mange har meldt seg ut av statskirken? I 2018 ble det registrert 11 900 utmeldinger fra Dnk. Til sammenligning var det 15 400 som meldte seg ut i 2017. Antall innmeldte i 2018 var 2 100, mot 2 400 året før.

Hva skjedde med statskirken?

Med bakgrunn i kirkeforliket vedtok Stortinget grunnlovsendringer som endret relasjonen mellom stat og kirke. Staten har etter dette ikke lenger en offentlig religion, og kirkelig statsråd er avviklet. Biskoper og proster utnevnes av kirkelige organer. Så hvor mye statsstøtte får kirken? Norske trossamfunn finansieres på den måten at jo færre medlemmer det blir i Den norske kirke, jo mer penger får andre trossamfunn. Fra 20 økte den statlige støtten per medlem fra 543 til 589 kroner. Med dagens medlemstall utgjør dette omkring 400 millioner kroner i året.

Folk spør også hvor mye koster det å stå som medlem i statskirken?

Den norske kirke får derimot ikke betalt per medlem, men det offentlige dekker kirkens kostnader på et overordnet nivå. Det er ting som lønn til prester, vedlikehold av kirker, administrasjon og lignende. Dessuten, hva vil det si å melde seg ut av statskirken? Din utmelding kan bety over en tusenlapp

Om 100.000 mennesker melder seg ut av kirken, vil de få like mye penger, men verdien av hvert medlem øker til 968 kroner (ca 3,65 mrd kroner delt på 3,77 millioner). Det betyr 24 kroner mer per medlem enn i dag for alle de 558.977 personer i 749 andre trossamfunn.

Så hvem lønner prestene i den norske kirke?

3) Staten skal fortsatt lønne og ivareta arbeidsgiveransvaret for biskoper, proster, prester og andre som tilsettes i kirkelige stillinger av regionale og sentrale kirkelige organer, det vil si at disse fortsatt skal være statstjenestemenn. Har vi statskirke i Norge i dag? The Norwegian Constitution requires that the King and the Government promote the Evangelical-Lutheran religion, and as such, the state church in Norway is the Evangelical-Lutheran Church.

Hva koster Den norske kirke?

Det er ikke mulig å gi et entydig svar på dette spørsmålet. Den norske kirke mottar årlig over 1,2 milliarder kroner i offentlige støtte, men dette dekker bare en del av kirkens totale utgifter. I tillegg kommer inntekter fra andre kilder, som for eksempel gaver, salg av kirkelige tjenester og inntekter fra kirkelige eiendommer.

By Peder

Hva koster en begravelse i kirken? :: Blir alderspensjonen mindre enn uføretrygden?
Nyttige lenker