Hjem > E > Er Pensjon En Del Av Lønn?

Er pensjon en del av lønn?

– Vi må alle begynne å forstå at pensjon er lønn – bare fremtidig lønn. Blir du sittende med en pensjonsordning med den laveste sparesatsen, kan du tape flere hundre tusen de første ti årene, sier han.

Les mer

Hva skal være med i pensjonsgrunnlaget?

Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel den lønnen, det vil si fast årslønn og eventuelle pensjonsgivende tillegg, som du har når du fratrer stillingen. Du kan også spørre hva er pensjonsforpliktelse? Pensjonsforpliktelsen beregnes hovedsakelig ut fra den ansattes forventede sluttlønn og forventede levealder, men baseres også på andre økonomiske og aktuarmessige forut- setninger. Som følge av lang tidshorisont er blant annet diskonteringsrenten vesentlig.

Du kan også spørre hva er inntektspensjon?

Inntektspensjon er den delen av ny alderspensjon som avhenger av tidligere arbeidsinntekt. Pensjonsrettigheter opparbeides hvert år tilsvarende 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt mellom 0 og 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), som tilføres en pensjonsbeholdning. Hva får jeg i offentlig tjenestepensjon? Offentlig tjenestepensjon er den pensjonen du som jobber i det offentlige får fra jobben. Den består av alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon og ektefellepensjon.

Senere, hva består pensjonen av?

Hva består pensjonen min av? Din pensjonsutbetaling vil bestå av tre deler. En del fra folketrygden, en del fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, og den delen du har spart selv. Hvert år settes det av et beløp av lønnen din til pensjonssparing. Hva inngår i pensjon? Pensjonssystemet er bygd opp av tre nivåer: Alderspensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsgiver og egen pensjonssparing. For å få et bilde på hva man vil ha å leve av som pensjonist er det viktig å se på alle disse tre nivåene.

Folk spør også hvor mye er 1 gi pensjon?

Folketrygdens grunnbeløp

Fra er G lik 106 399 kroner.
Dessuten, skal overtid være med i pensjonsgrunnlaget? Ett eller begge av disse argumentene kan være riktige. Men de kan også være feil. Det finnes ikke noe enkelt og entydig svar på dette. Det avhenger av en rekke forhold, og det er særlig to ting som er avgjørende:
1. Hvordan er arbeidsforholdet ditt organisert? Er det et ordinært arbeidsforhold, eller er det en annen typ for arbeidsforhold, for eksempel som frilanser, vikar eller innleid?
2. Er det et gjensidig samtykke til at du utfører overtidsarbeid, eller er det arbeidsgiver som beslutter at du skal jobbe overtid?
Ordinære arbeidsforhold
Har du et ordinært arbeidsforhold, skal normalt overtid være med i pensjonsgrunnlaget. Dette gjelder også dersom du har en Tariffavtale som gir deg økt lønn og gode vilkår for overtid.
Dersom du av en eller annen grunn har et annet arbeidsforhold, for eksempel som frilanser, vikar eller innleid, er det ikke alltid at overtid skal være med i pensjonsgrunnlaget. Dette er fordi det ikke alltid er noen gjensidig forpliktelse mellom deg og arbeidsgiver.
G

Du kan også spørre skal bonus være med i pensjonsgrunnlaget?

om du har fått en bonus som ikke er en fast arbeidsgodtgjørelse.
Merk at konsekvensene av å ikke inkludere en bonus i opptjent pensjon kan være store, og at ditt eget fagforbund kan kreve at du får den inkludert.
Har du noen spørsmål eller ønsker mengde detaljer på enkeltbeløpene, kan du ta kontakt med din egen fagforening eller lokalavdeling.
Les også
Hva er pensjonsgrunnlaget?
Har du glemt å gi beskjed om endringer som kan ha betydning for pensjonen din?
Pensjon på grunn av sykdom
Skal jobbe utenfor Norge?
Slik forholder du deg til offentlig tjenestepensjon og opptjent pensjon
Kalkulator for beregning av opptjent pensjon
Når kan du få opptjent pensjon?
Skal du flytte til utlandet?
Skal du bli fritatt fra skatt på opptjent pensjon?
Skal du gifte deg?
Skal du skille deg?
Skal du ha opptjent pensjon fra før 2002?
Se flere artikler om opptjent pensjon
Nyttige lenker

By Averi

Hva er det meste man kan få i pensjon? :: Hvilken diagnose går til uføretrygd?
Nyttige lenker