Utgiftsforhold

Et utgiftsforhold er et mål på hvor mye et selskap bruker på driftskostnader i forhold til dets samlede inntekter. Dette forholdet brukes til å vurdere hvor effektivt et selskap drives og kan brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje. Et lavere kostnadsforhold indikerer et mer effektivt selskap.

Hva betyr TER?

TER er et akronym for total cost ratio. Det er et mål på de totale årlige driftsutgiftene til et verdipapirfond eller et annet investeringsselskap, uttrykt som en prosentandel av fondets gjennomsnittlige nettoformue. Totalkostnadsprosenten inkluderer både forvaltningshonoraret og alle andre driftskostnader for fondet.

Hvordan trekkes TER?

TER, eller total cost ratio, er prosentandelen av et fonds aktiva som går til å betale utgifter. Dette inkluderer ting som administrasjonsgebyrer, administrative kostnader og andre driftskostnader. Resten av midlene brukes til å betale for fondets investeringer.

TER beregnes ved å ta de totale utgiftene til fondet og dele dem på fondets totale eiendeler.

For eksempel, hvis et fond har totale utgifter på $100 og totale eiendeler på $1000, vil TER være 10%.

TER kan være en nyttig beregning for investorer å bruke når de sammenligner ulike fond. En lavere TER indikerer at et fond er mer effektivt i forhold til hvordan det bruker sine eiendeler til å betale for utgifter.

Investorer bør være klar over at TER ikke er den eneste faktoren som må vurderes når de velger et fond. Andre faktorer som investeringsresultat og risiko bør også tas i betraktning. Hva er et godt kostnadsforhold for en bedrift? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet siden det avhenger av en rekke faktorer, inkludert den spesifikke bransjen som virksomheten opererer i, størrelsen på virksomheten og dens økonomiske mål. En god tommelfingerregel er imidlertid at en bedrift bør sikte på en kostnadsandel som er lavere enn bransjegjennomsnittet.

Hvordan påvirker kostnadsforholdet avkastningskalkulatoren? Kostnadsforholdet er prosentandelen av et fonds aktiva som brukes til å dekke utgifter, og det påvirker avkastningskalkulatoren på to måter. For det første reduserer det den samlede avkastningen til fondet med prosentandelen av utgiftene. For eksempel, hvis et fond har en kostnadsandel på 1 %, og det genererer en avkastning på 10 %, vil nettoavkastningen til investorene være 9 %. For det andre påvirker kostnadsforholdet avkastningskalkulatoren ved å redusere mengden aktiva som er tilgjengelig for å generere investeringsavkastning. For eksempel, hvis et fond har en utgiftsandel på 1 % og 100 millioner dollar i eiendeler, er bare 99 millioner dollar tilgjengelig for å generere avkastning.

Hva er et godt totalkostnadsforhold?

En god totalkostnadsgrad (TER) er en som er lav i forhold til den gjennomsnittlige totale kostnadsraten for tilsvarende fond. Totalkostnadsforholdet er prosentandelen av et fonds aktiva som brukes til å dekke utgifter, og det inkluderer både driftskostnader (f.eks. forvaltningshonorar) og markedsføringskostnader (f.eks. 12b-1-gebyrer).