Scheffé-test

Scheffé-testen er en statistisk test som brukes til å sammenligne gjennomsnittet for to eller flere grupper. Testen er oppkalt etter den tyske statistikeren Hans Scheffé (1908–1977).

Testen er basert på følgende null- og alternativhypoteser:

Nullhypotese: Middelene til gruppene er like.

Alternativ hypotese: Middelene til gruppene er ikke like.

For å utføre testen, følges vanligvis følgende trinn:

1. Beregn det totale gjennomsnittet.

2. Beregn variansen innenfor gruppe.

3. Beregn variansen mellom grupper.

4. Beregn teststatistikken.

5. Sammenlign teststatistikken med en kritisk verdi og ta en beslutning om nullhypotesen.

Teststatistikken beregnes som følger:

T = (mellom-gruppe varians / innen-gruppe varians) * (N - k)

hvor N er det totale antallet observasjoner og k er antall grupper.

Hvis nullhypotesen er sann, bør teststatistikken være nær 1. Hvis den alternative hypotesen er sann, bør teststatistikken være signifikant forskjellig fra 1. Hva er ANOVA i statistisk analyse? ANOVA er en statistisk teknikk som brukes til å analysere variansen mellom to eller flere grupper. Denne teknikken kan brukes til å avgjøre om det er en signifikant forskjell mellom gjennomsnittene til gruppene.

Hvorfor er det nødvendig med post hoc-tester?

Post hoc-tester er nødvendige når du vil sammenligne middelene til flere grupper. Uten post hoc-tester ville du bare kunne si om det er en signifikant forskjell mellom gjennomsnittene til to grupper. Med post hoc-tester kan du se om det er en signifikant forskjell mellom middelene til flere grupper. Hvor er ANOVA i Xlstat? ANOVA er en statistisk teknikk som brukes til å sammenligne gjennomsnitt mellom to eller flere grupper. I Xlstat finner du ANOVA under fanen "Statistiske tester". Er ANOVA en post hoc-test? Nei, ANOVA er ikke en post hoc-test. Post hoc-tester brukes til å sammenligne gjennomsnittet for to eller flere grupper etter at en innledende ANOVA-test er utført. De brukes til å bestemme hvilke par av grupper som er vesentlig forskjellige fra hverandre. ANOVA, derimot, er en statistisk test som brukes til å teste nullhypotesen om at gjennomsnittet for to eller flere grupper er like.

Hva er Scheffe testformel?

Scheffé-testen er en statistisk test som brukes til å sammenligne gjennomsnittet for to eller flere grupper. Testen er basert på følgende ligning:

hvor er gjennomsnittet av den første gruppen, er gjennomsnittet for den andre gruppen, og er det samlede standardavviket.

Teststatistikken er fordelt som funksjon av antall frihetsgrader. Nullhypotesen er at middelverdiene til gruppene er like. Den alternative hypotesen er at middelverdiene til gruppene ikke er like.

Hvis p-verdien er mindre enn 0,05, forkastes nullhypotesen og den alternative hypotesen aksepteres.