Hva er en OMF?

En obligasjon med fortrinnsrett er en type gjeldssikkerhet som er støttet av en pool av eiendeler, typisk boliglån. Obligasjoner med fortrinnsrett utstedes av finansinstitusjoner for å skaffe kapital, og de brukes vanligvis til å finansiere langsiktige prosjekter som infrastrukturutvikling. Fordi de er støttet av en pool av eiendeler, anses obligasjoner med fortrinnsrett å være en relativt trygg investering, og de tilbyr vanligvis høyere renter enn andre typer gjeldspapirer.

Er obligasjoner med fortrinnsrett derivater?

Obligasjoner med fortrinnsrett er en type gjeldssikkerhet som er støttet av en pool av eiendeler, typisk boliglån. Eiendelene fungerer som sikkerhet for obligasjonene, og dersom utsteder misligholder, har obligasjonseierne et krav på eiendelene.

OMF er ikke derivater, fordi de ikke er basert på verdien av en annen eiendel. I stedet er de en type gjeldssikkerhet som er støttet av en pool av eiendeler. Når ble obligasjoner dekket? Obligasjoner ble dekket under loven i 1986. Før det var det ingen spesifikk lov for utstedelse av obligasjoner, og mange utstedere avslørte ikke viktig informasjon om obligasjonene, inkludert deres økonomiske tilstand og vilkårene for obligasjonene. Det førte til at investorer ofte ikke visste hva de investerte i, og mange obligasjoner ble solgt på grunnlag av falsk eller villedende informasjon. Vedtakelsen av obligasjonsloven i 1986 bidro til å endre dette ved å kreve at utstedere skulle gi potensielle investorer mer informasjon om obligasjonene de solgte.

Hva er obligasjoner med fortrinnsrett, og hvorfor er det en kamp for dem?

En obligasjon med fortrinnsrett er et gjeldspapir utstedt av en bank eller annen finansinstitusjon og støttet av en pool av eiendeler (vanligvis lån til kunder) som utsteder har satt til side fra sine andre eiendeler som sikkerhet. Gruppen av eiendeler er kjent som "cover pool".

OMF har eksistert i århundrer, men de har blitt stadig mer populære de siste årene som en måte for banker å skaffe penger uten å måtte stole på de volatile aksjemarkedene.

En av de viktigste fordelene med obligasjoner med fortrinnsrett er at obligasjonseierne ved mislighold fra utsteder har et krav på sikkerhetsmassen foran andre kreditorer. Dette gir obligasjoner med fortrinnsrett en høyere kredittvurdering enn andre typer gjeld utstedt av banker, og gjør dem attraktive for investorer som er ute etter en relativt trygg investering.

Den andre viktige fordelen med obligasjoner med fortrinnsrett er at de er "innløselige". Dette betyr at utsteder i motsetning til andre typer obligasjoner kan velge å betale tilbake obligasjonen før den forfaller. Dette gir bankene en viss fleksibilitet når det gjelder å administrere sine balanser.

Ulempen med obligasjoner med fortrinnsrett er at de vanligvis er dyrere for banker å utstede enn andre typer gjeld. Men i dagens lavrentemiljø er dette mindre bekymringsfullt enn det ellers ville vært.

Kraften om obligasjoner med fortrinnsrett har vært drevet av en kombinasjon av faktorer.

For det første, som nevnt ovenfor, er obligasjoner med fortrinnsrett en relativt trygg investering i en tid hvor mange andre aktivaklasser ser svært risikable ut.

For det andre har Den europeiske sentralbanken kjøpt obligasjoner med fortrinnsrett som en del av programmet for kvantitative lettelser. Dette har bidratt til å presse ned avkastningen på obligasjoner med fortrinnsrett, og gjort dem enda mer attraktive for investorer.

For det tredje har noen banker brukt obligasjoner med fortrinnsrett som en måte å skaffe penger for å møte nye regulatoriske krav, slik som "total loss-absorbing capacity" (TLAC)-kravene som har blitt introdusert i kjølvannet av den finansielle # # Hva er OMF CFA? Obligasjoner med fortrinnsrett er obligasjoner som er støttet av en bestemt pool av eiendeler, typisk boliglån. Dette betyr at dersom utstederen av obligasjonen misligholder, har obligasjonsinnehaveren et krav på de underliggende eiendelene. Obligasjoner med fortrinnsrett utstedes vanligvis av banker og er regulert av spesifikke lover i mange jurisdiksjoner. Er obligasjoner dekket av sikkerhet? Obligasjoner er ikke dekket av sikkerhet. Sikkerhet er en type sikkerhet som brukes til å sikre et lån eller en kredittlinje. Obligasjoner er ikke lån, så de er ikke sikret med sikkerhet.