Forhåndsrefusjonsobligasjonsdefinisjon

Forhåndsobligasjoner er obligasjoner utstedt av en kommune for å tilbakebetale utestående gjeld som er i ferd med å forfalle. Provenyet fra salget av forskuddsobligasjonene brukes til å nedbetale utestående gjeld, hvor kommunen da er ansvarlig for å tilbakebetale forskuddsobligasjonene over tid. Forhåndsrefusjonsobligasjoner utstedes ofte til en lavere rente enn gjelden de tilbakebetaler, noe som kan … Les mer

vedlikeholdsobligasjon

En vedlikeholdsobligasjon er en type rentesikkerhet som utstedes av et selskap for å skaffe midler til vedlikehold av anlegg og utstyr. Obligasjonen utstedes typisk for en periode på fem til ti år, og betaler renter halvårlig. Ved slutten av løpetiden vil obligasjonseieren motta hovedstolen på obligasjonen, pluss eventuelle påløpte renter. Hva er en vedlikeholdsperiode? En … Les mer

Kun renter (IO) Strips

Bare renter (IO) Strips er en type rentesikkerhet som kun betaler renten på et lån eller boliglån. Hovedstolen tilbakebetales først ved slutten av låneperioden. IO Strips brukes vanligvis av investorer som leter etter en jevn strøm av inntekter og ikke er opptatt av verdistigningen til den underliggende sikkerheten. Er en rente bare strippet et derivat? … Les mer

Typer renteinvesteringer og hvordan du investerer i dem

Typer renteinvesteringer og hvordan investere i dem Hvilken obligasjonsinvestering er tryggest? Obligasjoner anses ofte for å være et av de sikreste investeringsalternativene som er tilgjengelige, da de har en tendens til å være mindre volatile enn aksjer og gir en fast avkastning. Det finnes imidlertid ulike typer obligasjoner med varierende risikonivå, så det er viktig … Les mer

Garantert inntektsobligasjon (GIB)

En garantert inntektsobligasjon (GIB) er en type renteinvestering som gir investoren en garantert inntektsstrøm for en bestemt tidsperiode. Inntektene fra en GIB blir ofte utbetalt månedlig, noe som gjør den til et populært valg for pensjonister eller andre investorer som leter etter en forutsigbar inntektskilde. GIB-er utstedes vanligvis av banker, kredittforeninger eller andre finansinstitusjoner, og … Les mer

Varighetsdefinisjon og bruken av den i renteinvesteringer

Durasjon er et begrep som brukes i renteinvesteringer for å beskrive følsomheten til et verdipapirs pris for endringer i renten. Det uttrykkes vanligvis som et antall år. Jo høyere varighet, jo større prisfølsomhet. Durasjon kan brukes til å måle risikoen til en portefølje, samt for å ta investeringsbeslutninger. For eksempel er en portefølje med lengre … Les mer

Indeksbundet obligasjonsdefinisjon

En indeksobligasjon er et gjeldspapir hvis rentebetalinger er knyttet til en bestemt indeks, typisk en konsumprisindeks (KPI). Obligasjonens hovedverdi er også indeksert til KPI, slik at den beholder sin reelle verdi over tid. Indeksobligasjoner utstedes av stater som en måte å sikre seg mot inflasjon. Indeksobligasjoner er også kjent som inflasjonsindekserte obligasjoner eller inflasjonsbeskyttede obligasjoner. … Les mer