The Aims of Social Enterprises

Sosiale virksomheters mål er å bruke forretningsmetoder for å generere positive sosiale resultater, som for eksempel bedre helse, utdanning eller miljø. De involverer ofte arbeid med vanskeligstilte grupper eller i utsatte lokalsamfunn. Hva er de forskjellige typene sosiale virksomheter? Det finnes mange ulike typer sosiale virksomheter, men de kan grovt sett deles inn i to … Les mer

Netto risikobeløp

Netto risikobeløp er den delen av en forsikringspolises grense som skal betales til den forsikrede i tilfelle et dekket tap. Netto risikobeløp beregnes ved å trekke forsikringens egenandel fra polisens grense. Hva menes med nettopremie? Nettopremie er premiebeløpet som et forsikringsselskap faktisk mottar etter fradrag av eventuelle gjenforsikringspremier som det har avgitt til reassurandører. Hva … Les mer

Hva er en Yankee-obligasjon?

En Yankee-obligasjon er en obligasjon som er utstedt i USA av en ikke-amerikansk utsteder og er denominert i amerikanske dollar. Begrepet «Yankee» brukes vanligvis for å referere til obligasjoner som er utstedt av selskaper basert i Europa, selv om begrepet også kan brukes til å referere til obligasjoner utstedt av selskaper basert i andre deler … Les mer