Hva er Gamma-sikring?

Gamma-sikring er en opsjonshandelsstrategi som søker å redusere risikoen knyttet til endringer i prisen på den underliggende eiendelen. Målet er å oppveie potensialet for tap som ville oppstå dersom den underliggende eiendelens pris beveger seg i en retning som er ugunstig for posisjonen. Nøkkelen til gammasikring er å ta motregningsposisjoner i den underliggende eiendelen og … Les mer

Hva er omkarakterisering?

Rekarakterisering er en skatteplanleggingsstrategi som brukes av investorer for å endre type investeringskonto fra en som er beskattet med en høyere sats til en som beskattes med en lavere sats. For eksempel kan en investor rekarakterisere en tradisjonell IRA til en Roth IRA. Rekarakteriseringen må gjøres innen en viss tidsramme fastsatt av IRS, og investoren … Les mer

Hva er en tidsplan?

Begrepet tidsplan refererer til en arbeidsplan eller aktiviteter. Det er et viktig verktøy for utarbeidelse av forretningsprosjektereller aktiviteter, enten det gjøres i forbindelse med andre mennesker eller når det gjøres individuelt. I den blir datoene etablert sammen med start- og sluttider for aktivitetene som vil bli utført i organisasjonen i hvert av prosjektene. Tidsplanens format … Les mer

Kategorier T